De hieronder aangehaalde clausules regelen met kracht van wet alle huidige en toekomstige betrekkingen tussen de bestemmeling, hierna genoemd de koper, en de BVBA FDS Promotions, hierna kortweg genoemd de verkoper. De eventuele nietigheid van één van deze bepalingen is van geen enkele invloed op de overige bepalingen, die onverminderd blijven gelden. Bovendien verbindt elke ondertekenaar van een bestel-, afhalings- of plaatsingsbon, die tekent voor een andere persoon zich hoofdelijk en ondeelbaar als borg voor de persoon in wiens naam hij handelt, of schijnbaar handelt voor alle verbintenissen die uit het door hem ondertekende stuk voortvloeien.


1. De offerte, bestelbon of overeenkomst op de voorzijde verbindt de verkoper alleen voor de goederen die er uitdrukkelijk op vermeld zijn.


2. Elke offerte van de verkoper geldt voor een duur van maximaal dertig dagen. Bij gebreke aan aanvaarding binnen die termijn vervalt het aanbod van rechtswege.


3. Tenzij anders overeengekomen zal de koper de goederen af te halen in de opslagplaatsen van de verkoper. Leveringsdata zijn voor de verkoper louter indicatief, en houden voor hem alleen een inspanningsverbintenis is. Een te late levering geeft de koper enkel het recht op ontbinding van de overeenkomst als hij aantoont dat de vertraging te wijten is aan een fout van de verkoper, waarop het enkele feit van de vertraging in de levering alleen geen bewijs van een fout is.

De verkoper is niet verplicht tot levering indien de koper een vorige levering nog niet volledig heeft betaald of indien en gevraagde waarborg nog niet is gesteld. Indien de koper verzuimt de goederen tijdig af te halen – of in geval van bezorging in ontvangst te nemen - kan de verkoper zonder enige ingebrekestelling en zonder enige afbreuk aan zijn recht op schadevergoeding de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden. De kosten en het risico van de eventuele opslag van de goederen en van het transport naar de opslagplaats vallen bij niet – tijdig afhalen van de goederen alleszins volledig ten laste van de koper. De verkoper zal, zo de koper de goederen alsnog wil ophalen, het recht hebben de aflevering te weigeren zolang de koper deze kosten van opslag en transport niet heeft vereffend. Behoudens ontbinding van de overeenkomst, heeft de verkoper, in geval van niet – tijdig afhalen of weigering van inontvangstname door de koper, het recht de goederen te factureren; deze facturen zijn contant en onmiddellijk betaalbaar.

De koper staat tenzij anders uitdrukkelijk wordt voorzien zelf in voor het laden en lossen van de goederen. Ook staat de koper in voor het transport, zowel voor de kosten als voor het risico. In ieder geval zijn de kosten van het transport en van de transportverzekering nooit inbegrepen in de opgegeven prijzen.


4. Bij bestelling zal de koper het voorschot ten belope van het bedrag of het percentage op de totale prijs (excl. BTW) dat op de voorzijde is vermeld betalen. Bij niet – betaling ervan zijn alle verbintenissen van de verkoper opgeschort.


4.1. Als de kostprijs van de te leveren goederen tussen het ogenblik van de bestelling van levering stijgt wegens omstandigheden buiten de wil van de verkoper, heeft die het recht de opgegeven prijzen, zelfs deze vermeld in de orderbevestiging, aan te passen tot beloop van de stijging.


4.2. De opgegeven prijzen hebben alleen betrekking op de uitdrukkelijk in de offerte vermelde prestaties en leveringen; alle bijkomende vervangende prestaties en leveringen worden aan de klant aangerekend. B.T.W., omzetbelasting en andere taksen zijn nooit in de opgegeven prijzen begrepen, tenzij dit met zoveel woorden is vermeld.


5. De facturen zijn contant betaalbaar bij levering. Indien de betaling, mits toestemming van de koper, met een wissel zou geschieden, doet dit geen afbreuk aan de rechten van de verkoper, die uit de oorspronkelijke overeenkomst voortvloeien, zijn alle bank- en discontokosten ten laste van de koper en geschiedt de aanvaarding van de wissel steeds onder strikt voorbehoud van de verdiscontering ervan.


5.1. In geval van laattijdige betaling van de prijs of een deel ervan is de koper onmiddellijk en van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd van 1% per maand, en een vergoeding van de schade wegens laattijdige betaling die forfaitair bepaald wordt op 10% van de achterstallen, met een absoluut minimum van 85 €


5.2. De koper wordt vermoed de factuur te hebben ontvangen bij de levering, of bij weigering van afhaling of inontvangstname op de in de bestelbon opgegeven leveringsdatum. Heeft de koper op die tijdstippen geen factuur ontvangen, dan moet hij de verkoper daarvan onmiddellijk, schriftelijk en aangetekend op de hoogte brengen. Verzuimt hij dat te doen, dan geldt de inschrijving van de factuur in het boek “Uitgaande facturen” van de verkoper als onweerlegbaar bewijs van de ontvangst van de factuur door de klant.


6. Elk protest van een factuur moet schriftelijk gebeuren en dient binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan de verkoper. Elk protest moet, op straffe van nietigheid, omstandig gespecificeerd en gemotiveerd te zijn. Afwezigheid van geldig en tijdig protest geldt als aanvaarding van de factuur. Ondanks protest is de koper steeds gehouden het gefactureerde te betalen.


7. In geval van faillissement, concordaat, vereffening, beslag op goederen van de koper, protest op wissels van de koper of andere feiten die wijzen op financiële problemen van de koper, worden alle openstaande bedragen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar Hetzelfde geldt voor de bedragen die de koper verschuldigd zal zijn tengevolge van reeds geplaatste bestellingen, tenzij de verkoper in dat geval ervoor kiest de overeenkomst te ontbinden.


8. de verkoper is ten allen tijde gerechtigd van de koper te vorderen dat deze een bankgarantie of een vergelijkbare zekerheid doet stellen.


9. Aanspraken wegens niet – conforme leveringen moeten op straf van het verlies van ieder recht op genoegdoening in dit verband bij de levering uitdrukkelijk, schriftelijk en met omstandige opgave van redenen, aan de verkoper worden meegedeeld. Dergelijke niet – conformiteit kan uitsluitend betrekking hebben op de niet – overeenstemming tussen de geleverde goederen en de goederen zoals in de schriftelijke orderbevestiging van de verkoper – of, bij gebreke daarvan, in de bestelbon – zijn omschreven. Bovendien ontzegt de koper zich het recht om niet – conformiteit in te roepen wanneer de geleverde goederen inzake kwaliteit en uiterlijk vergelijkbaar zijn met de bestelde goederen. Indien er betwisting bestaat over de conformiteit van de levering, heeft de verkoper het recht om, binnen een termijn van twee maanden, alsnog de bestelde goederen of, desgevallend, andere goederen volgens keuze van de koper, te leveren, zonder dat voor eventuele vertraging enige schadevergoeding door laatstgenoemde kan worden gevorderd.


10. De verkoper kan geenszins aangesproken worden voor gebreken die bij de levering voor een meest nauwgezet professioneel en ervaren persoon zichtbaar zijn. De koper verbindt zich er alleszins toe de goederen bij levering aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen, en met het oog daarop desgevallend alle verpakkingen te openen. Voor de verborgen gebreken kan de verkoper geenszins aangesproken worden, tenzij de koper het bewijs levert van bedrog of grove fout in hoofde van de verkoper. Heeft de verkoper garantie – afspraken tegenover de toeleveranciers dan zal hij, tenzij deze leveranciers zulks hebben uitgesloten, die garantie aan de koper laten zonder zelf nog verplicht te zijn de toeleverancier uit dien hoofde aan te spreken. De koper verbindt zich ertoe elk gebrek waarvoor de verkoper aansprakelijk zou kunnen zijn, schriftelijk en aangetekend ter kennis te brengen van de verkoper, en dit uiterlijk binnen een termijn van acht dagen na de levering. Een andere kennisgeving zal onherroepelijk tot het verval leiden van alle rechten van de koper. Onverminderd de andere bepalingen uit deze overeenkomst, kan de verkoper geenszins aansprakelijk geacht worden voor de goederen die reeds op een of andere manier werden bewerkt, aangelegd, gebruikt of gewijzigd.


11. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat de geleverde goederen volledig is betaald; het eigendomsrecht van de verkoper strekt zich uit tot alle nieuwe goederen die ontstaan doordat de geleverde goederen door of namens de koper werden verwerkt. Het risico op de goederen wordt geheel aan de koper overgedragen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.


12. De verkoper heeft, onverminderd zijn recht om de vergoeding te eisen van de door hem geleden schade, te allen tijde het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk en zonder ingebrekestelling, te ontbinden door middel van eenvoudige kennisgeving, bij a) overmacht of toeval, zoals omschreven in artikel 12 van onderhavige overeenkomst; b) uitputting van voorraad of onmogelijkheid tot levering ingevolge omstandigheden die niet uitsluitend aan de verkoper te wijten zijn; c) wanuitvoering door de koper van zijn verbintenissen die voortvloeien uit de onderhavige overeenkomst; d) faillissement, concordaat, vereffening, beslag op de goederen van de koper, protest op wissels van de koper of andere feiten die wijzen op de mogelijkheid van solvabiliteits- of liquiditeitsproblemen van de koper; e) indien de koper de gevraagde zekerheid niet stelt.


13. Bedrukte of gepersonaliseerde producten kunnen niet geretourneerd worden.


14. Onbedrukte of niet gepersonaliseerde producten mogen geretourneerd worden binnen 14 dagen na ontvangst mits:

  • Schriftelijke overeenkomst (via brief of e-mail)
  • De producten zich in de originele verpakking bevinden
  • De producten zich in originele staat bevinden.
     

15. De retourkosten trachten betaald te worden door de klant en niet door FDS Promotions


16. Ingeval van wanprestatie vanwege de koper, heeft de verkoper het recht naar eigen goeddunken ofwel de naleving van de verbintenissen door de koper te eisen, ofwel de overeenkomst te ontbinden ten laste van de koper waarbij de koper een schadevergoeding schuldig is, die forfaitair bepaald wordt op 40 % van de totale prijs.


17. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbank van Hasselt bevoegd.