Klik hier om de algemene voorwaarden in PDF-vorm te downloaden

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Identiteit van de verkoper
Artikel   2 – Toepasselijkheid en voorwaarden
Artikel   3 – Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel   4 – Herroepingsrecht
Artikel   5 – Prijs
Artikel   6 – Betaling
Artikel   7 – Conformiteit en garantie
Artikel   8 – Levering en uitvoering
Artikel   9 – Duur
Artikel 10 - Recupel
Artikel 11 – Overmacht
Artikel 12 – Intellectuele eigendom
Artikel 13 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1    Identiteit van de verkoper

Wij zijn:
FDS Promotions BV
Waterrijstraat 32
3920 B- Lommel

E-mailadres: [email protected]
Telefoonnummer: +32 11 66 84 40
Ondernemingsnummer: 0461.313.984

Artikel 2    Toepasselijkheid en voorwaarden

1.    Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met jou als klant. Bepaalde voorwaarden zijn enkel van toepassing op consumenten (iedere natuurlijke per-soon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt). Dit wordt dan duidelijk vermeld.

2.    Wij leveren enkel in Europa. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

3.    Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, moet een ouder of wettelijke voogd je bestelling plaatsen. Als we merken dat een minderjarige een bestelling heeft geplaatst, kunnen we deze bestelling alsnog weigeren.

4.    Je kan onze algemene voorwaarden steeds terugvinden op onze website. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene ver-koopsvoorwaarden. Je kan deze steeds terugvinden op onze website. We vragen je echter nog een keer om uitdrukkelijk te bevestigen dat je de algemene voorwaarden hebt gele-zen en goedgekeurd wanneer je een bestelling plaatst.]

Als je online bestelt bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging (of ten laatste bij de levering) een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je aan om dit altijd te doen.

5.    Als er naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toe-passing zijn, geldt bovenstaande ook voor de bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden, dan kan jij als consument altijd de voor jou meest voordelige tekst inroepen.

Artikel 3    Ons aanbod en jouw bestelling

1.    Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voor-waarden, dan vermelden we dit uitdrukkelijk in dat aanbod.

2.    We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd zodat je een goede beoordeling kan maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. 

Vergissen is echter menselijk. Als we ons dus overduidelijk hebben vergist, zijn we niet ver-plicht om alsnog te leveren. 

3.    Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien vul je je contactgegevens, leveringsgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: Zending op 1 adres, thuisadressen van jouw personeel of ophalen in ons ma-gazijn. Bij de laatste stap krijg je een overzicht van je bestelling, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bij-schrift “Bestelling afronden”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je bestelling definitief. 

4.    Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestel-ling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie de goedkeuring door de uitgever van de kaart hebben ontvangen. Als de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of ver-werkt. 

Artikel 4    Herroepingsrecht

1.    Als je als consument goederen of diensten bij ons koopt, heb je 14 dagen lang het recht om te beslissen dat je de goederen of diensten niet wil houden. Deze termijn van 14 dagen gaat in vanaf de levering (voor de aankoop van goederen), dan wel vanaf het sluiten van de overeenkomst (voor de aankoop van diensten). Je kan je bestelling dan terugsturen, zon-der betaling van een schadevergoeding en zonder dat je hiervoor een reden moet geven (de verzendkosten hiervoor betaal je zelf).

2.    Je moet de goederen naar ons terugsturen binnen 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je de overeenkomst wenst te herroepen. De kosten van het terugzenden van de goe-deren komen voor jouw rekening. We zullen aangeven wat de kostprijs hiervan is (of een raming maken, als dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend). Als de goe-deren onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden, zullen wij deze bij jou komen af-halen en zullen je hiervoor geen kosten worden aangerekend.

3.    Je kan de goederen retourneren via de post of een koerier. 


4.    We betalen je de volledige aankoopprijs terug binnen 14 dagen nadat we je bestelling heb-ben teruggekregen of nadat je hebt aangegeven dat je de overeenkomst wilt herroepen, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De terugbetaling omvat de leveringskosten, tenzij je bij je bestelling een andere leverings-wijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering.

De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je zelf hebt betaald.

5.    Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden (zoals je in een winkel zou kunnen doen). Teruggestuurde goederen mogen bijvoorbeeld gepast, maar niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren met alle geleverde toebehoren, in de originele staat, indien mogelijk samen met de originele verpakking, en rekening houdende met onze instructies.

Als je verder gaat dan nodig was om de eigenschappen van de goederen te kunnen beoor-delen en het goed is hierdoor in waarde verminderd, dan kunnen we een evenredige waar-devermindering toepassen bij de terugbetaling.

6.    Bedrukte artikelen vallen buiten het herroeppingsrecht en kunnen niet geretourneerd wor-den eens besteld.

7.    Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde for-mulier invullen en dit opsturen naar Waterrijtstraat 32, B-3920 Lommel of naar [email protected]. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroe-ping sturen.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen.
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

- Aan FDS Promotions BV, Waterrijtstraat 32, 3920 Lommel België :
- Ik/Wij (*) deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
- Besteld op (*)/Ontvangen op (*): ............................................................................................
- Naam/Namen consument(en): ...............................................................................................
- Adres consument(en): .............................................................................................................
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


- Datum: .....................................................................................................................................

Artikel 5    Prijs

1.    Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2.    Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. 

3.    We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te reke-nen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je bestelling definitief plaatst.

Artikel 6    Betaling

1.    Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden. 

2.    We aanvaarden Visa, Mastercard, Maestro, Bancontact, Betaling op factuur en iDeal. 

3.    Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, maken wij gebruik van SSL technologie. SSL zorgt ervoor dat je transactiegegevens wor-den versleuteld en onleesbaar gemaakt wanneer ze worden verzonden via het internet. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7    Conformiteit en garantie

1.    Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle wetten zoals deze bestaan op het ogenblik van je bestelling. 

2.    Mocht het geleverde goed toch niet conform je bestelling zijn, dan heb je als consument recht op de wettelijke garantie van twee jaar. Dit betekent dat als je binnen twee jaar na de levering van het goed een verborgen gebrek of defect ontdekt, je dit kosteloos door ons kan laten herstellen of vervangen.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. En-kel wanneer de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. 

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de garantieperiode (2 jaar na de levering) wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen.

Artikel 8    Levering en uitvoering

1.    Alle goederen en diensten worden geleverd op het adres dat je hebt aangegeven bij je be-stelling.

2.    Als de artikelen in stock zijn is de leveringstermijn in principe 5 à 14 werkdagen. Wanneer een artikel niet in stock is, zal de leveringstermijn eerder 14 à 21 werkdagen zijn. Wij infor-meren je over de leveringstermijn in de bestellingsbevestiging. 

3.    Leveringen gebeuren enkel op werkdagen tijdens de kantooruren

4.    Standaard levering is via de webshop altijd gratis. Dit zal tijdens de kantooruren geleverd worden op werkdagen met pakketdiensten zoals Post NL, TNT, GLS maar ook met eigen koerierdienst.

5.    Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voor-ziene leveringstermijn. We spreken dan samen met jou een nieuwe leveringstermijn af. Als wij ook deze tweede termijn niet halen, dan mag je als consument de overeenkomst koste-loos ontbinden. Wij betalen je dan binnen 30 dagen na de ontbinding terug. 

Als wij je niet verwittigen voor het verstrijken van de initieel voorziene leveringsdatum, dan mag je als consument bij het verstrijken van die termijn al onmiddellijk de overeenkomst kosteloos ontbinden. Wij betalen je dan binnen 30 dagen na de ontbinding terug.

6.    Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan of beschadigd geraken in de post. Als je ons echter goe-deren terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden (zie ar-tikel 4), ben jij verantwoordelijk voor het transport.

7.    Zichtbare gebreken moet je zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen na de levering melden [eventueel: met bijgevoegd foto’s van de verpakking en beschadigde of niet con-forme goederen]. Als we het hebben over zichtbare gebreken denken we bijvoorbeeld aan goederen die tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de arti-kelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld (zichtbare gebreken).

8.    We zijn niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door onze transporteur. Onze aansprakelijkheid blijft in elk geval beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan je aantoont dat je ze niet hebt ontvangen.

Artikel 9    Duur

1.    Heb je met ons een overeenkomst van onbepaalde duur gesloten (en dus zonder een vaste einddatum), dan kan je deze op elk moment opzeggen. Bij de opzeg moet je wel de opzeg-regels respecteren. Dit betekent dat je ons per e-mail moet laten weten dat je de overeen-komst wilt opzeggen (naar [email protected]) en dat er een opzegtermijn van één maand geldt. 

2.    Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan, loopt voor maximaal twee jaar. 

3.    Omvat de overeenkomst van bepaalde duur de verkoop van diensten, en is er afgesproken dat deze overeenkomst stilzwijgend zal worden verlengd als je niet tijdig opzegt, dan wordt deze overeenkomst een overeenkomst van onbepaalde duur. Hierbij geldt opnieuw dat je deze steeds kan opzeggen, rekening houdend met de opzegregels- en termijn. 

4.    Omvat de overeenkomst van bepaalde duur de verkoop van goederen, en is er afgesproken dat deze overeenkomst stilzwijgend zal worden verlengd als je niet tijdig opzegt, dan wordt deze overeenkomst een overeenkomst van onbepaalde duur. Hierbij geldt opnieuw dat je deze steeds kan opzeggen, rekening houdend met de opzegregels- en termijn. 
Artikel 10    Recupel

1.    Wij voldoen aan alle wettelijke verplichtingen inzake de verwijdering van afgedankte batte-rijen en elektrische en elektronische apparatuur. Wij (en onze partners) zorgen ervoor dat de door ons verkochte batterijen en elektronische apparaten correct worden teruggeno-men en verwerkt.

2.    Wij benadrukken dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen die verouderd, kapot of op het einde van hun levensduur zijn, niet in de vuilnisbak of in de selectieve sor-teerbakken van de gemeente mogen worden gegooid. Dit verbod wordt op de producten zelf aangegeven door het symbool van de doorkruiste vuilnisbak. Het doel van deze regel-geving is om de verspilling van grondstoffen te beperken en om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door de verspreiding in de natuur van stoffen in bepaalde appa-raten te voorkomen.

Je hebt de mogelijkheid om dit afval af te geven bij een geschikt inzamelpunt, of aan de le-verancier.

Artikel 11    Overmacht

1.    In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze contractuele verplichtingen na te ko-men. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten zolang de overmachtsi-tuatie duurt, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Omdat er sprake is van over-macht zijn wij hierbij geen schadevergoeding verschuldigd aan jou. 

2.    Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, sta-kingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 12    Intellectuele eigendom

1.    Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en al onze communicatie in het algemeen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleve-ranciers of andere rechthebbenden liggen.

2.    Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 13    Klachtenregeling en geschillen

1.    We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via +32 11 66 84 40 of 
[email protected]. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behande-len.

2.  - Bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd (voor de Belgische consumenten)
- In geval van betwisting verklaard FDS Promotions de Nederlandse rechter bevoegd om kennis te nemen van geschillen (Nederlandse consumenten).
- Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing (Nederlandse consumenten).

3.    Als consument heb je ook de mogelijkheid om het geschil buiten de rechtbank op te lossen. Je kan hiervoor terecht bij de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Zij is bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Ze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl 

4.    Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

5.    Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze persoonlijke klachtendienst (zie artikel 12.1), dan kan je terecht bij Becom. Als je klacht wordt aanvaard door Becom zal ze op neu-trale wijze bemiddelen tussen ons en jou als klant. Let wel op, enkel klachten die via het klachtenformulier op https://becom.digital/nl/consumers-complaints/ worden inge-diend, worden behandeld. Zo beschikt Becom meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te behandelen.